مواد شیمیایی صنعتی

تری سدیم فسفات

26,000 تومان30,000 تومان

حلال های شیمیایی

تری کلرو اتیلن

مواد اولیه صنایع شوینده

تگزاپون (پاکسان)

52,000 تومان

حلال های شیمیایی

تولوئن | خرید تولوئن

25,000 تومان

مواد اولیه صنایع آرایشی و بهداشتی

تویین 20/ خرید تویین 20

مواد اولیه صنایع دارویی

تویین 80

140,000 تومان

حلال های شیمیایی

حلال 402

5,500 تومان

فروش حواله پتروشیمی

حواله اسید استیک

فروش حواله پتروشیمی

حواله تولوئن

فروش حواله پتروشیمی

حواله حلال زایلن

فروش حواله پتروشیمی

حواله حلال402 و حلال ویژه