نمایش دادن همه 9 نتیجه

مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع کشاورزی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود. 1- آنهایی که مستقیم توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرند مانند کودها و سم ها 2- ترکیباتی که برای ساخت کودها ، سموم و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

کودهای شیمیایی

مونو آمونیوم فسفات

29,000 تومان