نمایش دادن همه 9 نتیجه

مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع کشاورزی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود. 1- آنهایی که مستقیم توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرند مانند کودها و سم ها 2- ترکیباتی که برای ساخت کودها ، سموم و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

کودهای شیمیایی

دی آمونیوم فسفات

کودهای شیمیایی

سولفات آمونیوم

کودهای شیمیایی

سولفات روی

19,000 تومان

کودهای شیمیایی

سولفات منگنز

23,000 تومان

کودهای شیمیایی

سولفات منیزیم

4,800 تومان

کودهای شیمیایی

کلرید پتاسیم

کودهای شیمیایی

کود آهن

کودهای شیمیایی

مونو آمونیوم فسفات

27,000 تومان

کودهای شیمیایی

مونو پتاسیم فسفات (MPK)