نمایش 1–12 از 25 نتیجه

مواد شیمیایی صنعتی ترکیباتی هستند که دارای گرید صنعتی بوده و می توان از آنها در صنایع مختلف بهره برد. این ترکیبات شامل انواع اسیدها ، بازها ، نمک ها ، آمین ها و غیره می شود.

مواد شیمیایی صنعتی

آمونیوم بی فلوراید

مواد شیمیایی صنعتی

اتیل اتر

مواد شیمیایی صنعتی

اسید بوریک

27,500 تومان

مواد شیمیایی صنعتی

اسید سولفامیک

22,000 تومان

مواد شیمیایی صنعتی

اسید سولفوریک

مواد شیمیایی صنعتی

اسید فلوئوریدریک

مواد شیمیایی صنعتی

اسید کلریدریک

850 تومان

مواد شیمیایی صنعتی

بوراکس

23,000 تومان25,000 تومان

مواد شیمیایی صنعتی

پروپیلن کربنات

مواد شیمیایی صنعتی

تری اتانول آمین

مواد شیمیایی صنعتی

تری سدیم فسفات

14,500 تومان16,500 تومان