نمایش 1–12 از 26 نتیجه

مواد شیمیایی صنعتی ترکیباتی هستند که دارای گرید صنعتی بوده و می توان از آنها در صنایع مختلف بهره برد. این ترکیبات شامل انواع اسیدها ، بازها ، نمک ها ، آمین ها و غیره می شود.

مواد شیمیایی صنعتی

آمونیوم بی فلوراید

مواد شیمیایی صنعتی

اتیل اتر

مواد شیمیایی صنعتی

اسید بوریک

25,500 تومان

مواد شیمیایی صنعتی

اسید سولفامیک

28,000 تومان35,000 تومان

مواد شیمیایی صنعتی

اسید سولفوریک

مواد شیمیایی صنعتی

اسید فلوئوریدریک

مواد شیمیایی صنعتی

اسید کلریدریک

950 تومان

مواد شیمیایی صنعتی

بوراکس

22,500 تومان23,500 تومان

مواد شیمیایی صنعتی

پروپیلن کربنات

مواد شیمیایی صنعتی

تری اتانول آمین

32,000 تومان