مواد شیمیایی صنعتی

کربوهیدرازید

مواد شیمیایی تصفیه آب

کلروفنل

مواد صنایع آبکاری

کلرید روی

84,000 تومان

مواد شیمیایی تصفیه آب

کلرید فریک | خرید فریک کلرید

مواد شیمیایی صنعتی

کلرید منیزیم

15,500 تومان

کودهای شیمیایی

کود آهن

شیرین کننده ها

گلایسین

مواد اولیه صنایع دارویی

گلیسیرین

68,000 تومان

مواد اولیه صنایع غذایی

مالئیک اسید

شیرین کننده ها

مالتودکسترین

مواد اولیه صنایع شوینده

متا سیلیکات سدیم

29,000 تومان