7,500 تومان12,300 تومان

حلال های شیمیایی

متیل اتیل کتون

حلال های شیمیایی

متیلن کلراید

50,000 تومان

مواد اولیه صنایع دارویی

منتول

970,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمیایی تصفیه آب

مورفولین

کودهای شیمیایی

مونو آمونیوم فسفات

26,500 تومان

حلال های شیمیایی

مونو اتانول آمین

35,000 تومان

حلال های شیمیایی

مونو اتیلن گلیکول

26,500 تومان

کودهای شیمیایی

مونو پتاسیم فسفات (MPK)

مواد اولیه صنایع غذایی

مونو سدیم فسفات

36,000 تومان

مواد اولیه صنایع غذایی

مونوسدیم گلوتامات

80,000 تومان

مواد اولیه صنایع شوینده

نونیل فنول اتوکسیله