پارامترهای محاسباتی در تصفیه آب

در دانش فناوری تصفیه آب، پارامترها و شاخص هایی وجود دارد که انجام محاسبات مربوط به آب و تصفیه آب به وسیله این پارامترها انجام می شود. 1-کل مواد جامد (TS) Total Solids کل مواد جامد (TS) مجموع همه مواد جامد حل شده(محلول) (TDS) و مواد جامد نا…

مراحل کلی تصفیه آب

 مراحل تصفیه آب: تصفیه شیمیایی عبارت است از افزودن برخی مواد شیمیایی خاص برای حذف مواد کلوییدی و ذرات  موجود در آب و فاضلاب . به صورت کلی برای تصفیه آب شهری (یا صنعتی) و استفاده از آن مراحلی انجام می شود که عبارتند از : فیلتراسیون …