تست شناسایی درصد خلوص سولفات منیزیم

/
سولفات منیزیم با فرمول شیمیایی MgSO4.7H2O دارای وزن مولکول…

سنجش خلوص اسید تارتاریک

/
اسید تارتاریک با فرمول مولکولی ( C4H6O6 ) و جرم مولکولی ( 1…

تعیین درصد خلوص آب اکسیژنه

/
آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکسید, مایعی بی رنگ و دارای وزن مخصوص 1.115…

پتاسیم نیترات/تعیین درصد خلوص پتاسیم نیترات

/
پتاسیم نیترات دارای فرمول شیمیایی KNO3 ماده ای بی رنگ و شفاف می…

سنجش خلوص آمونیوم اگزالات

/
آمونیوم اگزالات با فرمول شیمیایی  NH4)2C2O4+H2O) به صورت کریستا…

سنجش خلوص منگنز کلرید

/
منگنز کلرید ماده ای شیمیایی به رنگ قرمز می باشد این ماده به راح…

پتاسیم دی کرومات

/
پتاسیم دی کرومات یا پتاسیم بی کرومات با فرمول شیمیایی K2Cr2O7 و جرم مولی 294.5 گرم به …

کلسیم هیدروکسید

/
کلسیم هیدروکسید با فرمول شیمیایی Ca(OH)2  و جرم مولکولی 74.11…

سنجش خلوص اسید نیتریک

/
اسید نیتریک با فرمول شیمیایی (HNO3) در ساخت نیتراتهای آلی و …