آزمایش سنجش خلوص هیدروفلوریک اسید و پتاسیم کلراید

مایعی بی رنگ ویا تقریبا بی رنگ است که شامل 38 تا 40 درصد HF است.در هوا بصورت دود است. تست خالص بودن: در این آزمایش تا حد ممکن از ظروف پلاتینیوم استفاده می شود. ماده غیرفرار 20 گرم از هیدروفلوریک اسید در ظرف پلاتین…

تست شناسایی درصد خلوص سولفات منیزیم

سولفات منیزیم با فرمول شیمیایی MgSO4.7H2O دارای وزن مولکولی 246.53 g/mol  است. این ماده بی رنگ است و به صورت کریستال های منشوری و اندکی درخشان در هوای آزاد موجود می باشد. انحلال پذیری سولفات منیزیم در آب خوب است و با گرما بیشتر نیز می…

سنجش خلوص اسید تارتاریک

اسید تارتاریک با فرمول مولکولی ( C4H6O6 ) و جرم مولکولی ( 150.086 g/mol ) دارای کریستال هایی چند وجهی بی رنگ و یا به شکل پوسته ای است که بصورت نسبی در آب و الکل قابل انحلال می باشد. تارتاریک اسید در انگورها و تمر هندی یافت می شود و همچنین یک آ…

تعیین درصد خلوص آب اکسیژنه

آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکسید, مایعی بی رنگ و دارای وزن مخصوص 1.115 تا 1.119 و شامل 30 درصد هیدروژن پراکساید است. این ترکیب یک اکسنده متداول است که گاهی به عنوان سفید کننده مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب دارای کاربری های بسیاری در حوزه…

پتاسیم نیترات/تعیین درصد خلوص پتاسیم نیترات

پتاسیم نیترات دارای فرمول شیمیایی KNO3 ماده ای بی رنگ و شفاف می باشد این ماده به صورت  کریستال های منشوری و یا کریستال های پودری موجود می باشد و در مجاورت هوا پایداری خوبی از خود نشان می دهد. پتاسیم نیترات  به طور کلی انحلال پذیری خ…

سنجش خلوص آمونیوم اگزالات

آمونیوم اگزالات با فرمول شیمیایی  NH4)2C2O4+H2O) به صورت کریستال های سفید رنگ و محلول در آب می باشد. به طوری که 25 پارت از این ماده به راحتی در آب سرد حل می گردد. با بررسی pH محلول این ماده با کمک کاغذ لیتموس می توان به خنثی بودن این محلول پی…

سنجش خلوص منگنز کلرید

منگنز کلرید ماده ای شیمیایی به رنگ قرمز می باشد این ماده به راحتی و با نسبت 1 به 1 در آب حل می گردد و در الکل نیز انحلال پذیری خوبی دارد. مواد شیمیایی ممکن است حاوی ناخالصی هایی باشند که بر روی نتایج آزمایشگاهی تاثیر مستقیمی بگذارد.منگنز کلرید نیز ا…

پتاسیم دی کرومات

پتاسیم دی کرومات یا پتاسیم بی کرومات با فرمول شیمیایی K2Cr2O7 و جرم مولی 294.5 گرم به صورت بلورها یا ورقه های تیره و یا زرد مایل به قرمز دیده می شود. پتاسیم دی کرومات به نسبت 1 به 10 در آب سرد و به نسبت 1 به 1.5 در آبجوش حل می شود، همچنین…

کلسیم هیدروکسید

کلسیم هیدروکسید با فرمول شیمیایی Ca(OH)2  و جرم مولکولی 74.11 پودری سفید رنگ است که با نام آهک هیدراته نیز شناخته می شود. این ماده با داشتن pH ای حدود 12 نوعی باز قوی به حساب می آید که کار کردن با آن نیز نیازمند رعایت کردن نکات ایمنی است. …

سنجش خلوص اسید نیتریک

اسید نیتریک با فرمول شیمیایی (HNO3) در ساخت نیتراتهای آلی و معدنی ، ترکیبات نیتروژن دار برای تولید کودهای شیمیایی ،تولید رنگدانه ، تولید مواد منفجره و مواد شیمیایی مختلف ارگانیک استفاده می شود.نیتریک اسید مایعی شفاف،بی رنگ با چگالی ویژه ۱.۴۰ تا…