مواد شیمیایی صنعتی

سدیم نیتریت

29,000 تومان

مواد شیمیایی تصفیه آب

کلروفنل

حلال های شیمیایی

متیلن کلراید

29,000 تومان

مواد اولیه صنایع شوینده

تگزاپون (پاکسان)

48,500 تومان

مواد اولیه صنایع دارویی

سدیم فلوراید

40,000 تومان

فروش حواله پتروشیمی

حواله ی هگزانول

شیرین کننده ها

آسه سولفام پتاسیم

افقباقفاقفاقفاقفاقف