جستجو:

سدیم نیترات

فرمول شیمیایی: NaNO3

جرم مولی: 85.09 گرم

این ماده به صورت کریستال های شفاف بدون رنگ است که در 1.2 قسمت از آب و 50 قسمت از الکل حل می شود. محلول آبی آن نیز نسبت به کاغذ لیتموس خنثی است.

ادامه مطلب...

پتاسیم دی کرومات یا پتاسیم بی کرومات با فرمول شیمیایی K2Cr2Oو جرم مولی 294.5 گرم به صورت بلورها یا ورقه های تیره و یا زرد مایل به قرمز دیده می شود. پتاسیم دی کرومات به نسبت 1 به 10 در آب سرد و به نسبت 1 به 1.5 در آبجوش حل می شود، همچنین این ترکیب در الکل نامحلول است و محلول آبی آن کاغذ آبی لیتموس را به رنگ قرمز در می آورد.

ادامه مطلب...

اسید نیتریک با فرمول شیمیایی (HNO3) در ساخت نیتراتهای آلی و معدنی ، ترکیبات نیتروژن دار برای تولید کودهای شیمیایی ،تولید رنگدانه ، تولید مواد منفجره و مواد شیمیایی مختلف ارگانیک استفاده می شود.نیتریک اسید مایعی شفاف،بی رنگ با چگالی ویژه ۱.۴۰ تا ۱.۴۲ است. این ماده برای فلزات و بافت های بدن خاصیت خوردگی ایجاد می کند.

ادامه مطلب...

کلسیم هیدروکسید با فرمول شیمیایی Ca(OH)2  و جرم مولکولی 74.11 پودری سفید رنگ است که با نام آهک هیدراته نیز شناخته می شود. این ماده با داشتن pH ای حدود 12 نوعی باز قوی به حساب می آید که کار کردن با آن نیز نیازمند رعایت کردن نکات ایمنی است.

ادامه مطلب...