جستجو:

منگنز کلرید ماده ای شیمیایی به رنگ قرمز می باشد این ماده به راحتی و با نسبت 1 به 1 در آب حل می گردد و در الکل نیز انحلال پذیری خوبی دارد.

مواد شیمیایی ممکن است حاوی ناخالصی هایی باشند که بر روی نتایج آزمایشگاهی تاثیر مستقیمی بگذارد.منگنز کلرید نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و ممکن است حاوی ناخالصی هایی از قبیل سولفات ها، کلسیم، روی، آهن و... باشد.

برای سنجش میزان خلوص این محصول تست های شناسایی زیر را انجام می دهند:

سولفات ها:

1گرم از منگنز کلرید را در 10 میلی لیتر آب حل می کنیم و 0.25 میلی لیتر هیدروکلریک اسید و محلول باریم کلرید را به آن می افزاییم. با افزودن این دو ماده در صورت خالص بودن محصول نباید تغییر قابل توجهی در محلول منگنر کلرید پدیدار شود.

کلر:

1 گرم از محصول مورد نظر را در 40 میلی لیتر آب حل می کنیم و به آن 5 میلی لیتر اسید سولفوریک 16 درصد می افزاییم. با افزودن روی یدید به محلول ساخته شده نباید شاهد تغییر رنگ محلول به رنگ آبی باشیم.

کلسیم:

محلولی از منگنز کلرید با نسبت 1 به 20 با کمک آب می سازیم. سپس 20 میلی لیتر از محلول ساخته شده را با 2 میلی لیتر آمونیوم اگزالات وارد واکنش می کنیم. در صورتی که محصول مورد استفاده خالص باشد نباید با افزودن آمونیوم اگزالات به آن شاهد کدر شدن محلول باشیم.

آهن، فلزات خارجی، نمک های منیزیم و قلیا ها:

برای شناسایی این ناخالصی ها دو راه وجود دارد

  • 1 گرم از منگنز کلرید را در 15 میلی لیتر آب حل می کنیم و به ترتیب به آن 1 میلی لیتر هیدروکلریک اسید و 3 میلی لیتر محلول کلر می افزاییم. سپس محلول ساخته شده را حرارت می دهیم تا به جوش بیاید. بعد از به جوش آمدن محلول ، آن را در جایی می گذاریم تا خنک شود و به آن محلول پتاسیم سولفوکسوسیانات می افزاییم.

 در صورتی که محصول مورد استفاده خالص باشد نباید بعد از افزودن سولفوکسوسیانات شاهد به وجود آمدن رنگ قرمز در محلول باشیم. برای اطمینان بخشی از خلوص کامل این محصول به آن مقداری محلول هیدروژن سولفید می افزاییم. در صورتی که محلول تغییری پیدا نکرد می توان از خلوص آن به طور کامل مطمئن شد.

  • 3 گرم منگنز را در 50 میلی لیتر آب حل می کنیم و منگنز موجود در محلول را با افزودن محلول آمونیوم کربنات (5 گرم آمونیوم کربنات در 50 میلی لیتر آب) رسوب می دهیم. محلول به دست آمده را از صافی عبور می دهیم.

رسوب به دست آمده را مشتعل می کینم. با وزن کردن رسوب در صورتی که محصول مورد استفاده خالص باشد نباید وزن آن از 0.001 گرم بیشتر باشد

روی:

1 گرم از منگنز کلرید و 1 گرم از سدیم استات را در 10 میلی لیتر آب حل می کنیم و به آن چند قطره اسید استیک و هیدروژن سولفید می افزاییم. در صورتی که محصول خالص باشد نباید هیچگونه رسوب سفید رنگ محلولی در هیدروکلریک اسید شکل بگیرد

منبع:

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914