جستجو:

پتاسیم نیترات دارای فرمول شیمیایی KNO3 ماده ای بی رنگ و شفاف می باشد

این ماده به صورت  کریستال های منشوری و یا کریستال های پودری موجود می باشد و در مجاورت هوا پایداری خوبی از خود نشان می دهد.

پتاسیم نیترات  به طور کلی انحلال پذیری خوبی در آب دارد . و در آب گرم این انحلال پذیری 8 برابر بیشتر از آب سرد گزارش شده است .این ماده در الکل ها حل نمی گردد و کاغذ لیتموس خنثی بودن pH محلول نیترات پتاسیم را تایید کرده است.

 

تست های شناسایی خلوص

برای اطمینان بخشی از خلوص این ماده نسبت به ناخالصی هایی مانند سولفات ها،کلرید ها،کلرات ها و پرکلرات ها، عناصر سنگین و کلسیم، نیتریت و همچنین آهن تست های شناسایی خلوص زیر را انجام می دهند.

سولفات ها:

3 گرم از پتاسیم نیترات را در 60میلی لیتر آب حل می کنیم و سپس نیم میلی لیتر هیدروکلریک اسید و در نهایت محلول باریم کلرید را به آن می افزاییم. مخلوط ساخته شده را به مدت 12 ساعت بدون حرکت می گذاریم، در صورت تشکیل نشدن رسوب باریم سولفات در طی زمان ذکر شده می توان از میزان خلوص پتاسیم نیترات نسبت به سولفات ها اطمینان خاطر حاصل نمود.

کلرید ها:

با حل کردن 1 میلی لیتر از نیترات پتاسیم در 20 میلی لیتر آب و اسیدی کردن آن با 1 میلی لیتر اسید نیتریک و افزودن نیترات نقره به مخلوط ساخته شده در صورت کدر نشدن آن می توان از نبود ناخالصی کلرید ها در پتاسیم نیترات مطمین شد

کلرات ها و پرکلرات ها:

1 گرم از نیترات پتاسیم را به کمک چراغ بنزن مشتعل می کنیم و آن را در 20 میلی لیتر آب  ذوب شده ی حاصل از یخ حل می نماییم.سپس مانند قبل 1 میلی لیتر اسید نیتریک و محلول نقره نیترات را به مخلوط می افزاییم . در صورتی که تغییری در مخلوط به وجود نیامد می توان نتیجه گرفت که نیترات پتاسیم از وجود کلرات ها و پرکلرات ها خالص است.

کلسیم و فلزات سنگین:

برای شناسایی این مواد دو راه زیر وجود دارد:

  • محلول حاصل از 3 گرم پتاسیم نیترات به حجم رسیده با 50 میلی لیتر آب نباید بعد از واکنش  با محلول هیدروژن سولفید تغییری در آن پدیدار گردد.
  • با حل کردن 3 گرم نیترات پتاسیم در 50 میلی لیتر آب و واکنش دادن آن با محلول آمونیاک یا آمونیوم اگزالات یا محلول آمونیوم سولفید نباید تغییری در محلول پتاسیم نیترات ذکر شده به وجود بیاید

در صورت انجام هر کدام از روش های بالا و عدم ایجاد تغییر در محلول می توان خلوص پتاسیم نیترات را از کلسیم و فلزات سنگین تایید نمود.

آهن:

20 میلی لیتر از محلول پتاسیم نیترات حاوی 1 گرم KNO3 و 20 میلی لیتر آب را با 1 میلی لیتر هیدروکلریک اسید ،اسیدی می نماییم.  با افزودن پتاسیم سولفو سیانات در صورت وجود ناخالصی آهن ،محلول به رنگ قرمز تبدیل می گردد. و در صورت عدم تغییر محلول، ماده ی مورد نظر از وجود آهن خالص می باشد.

نیتریت ها:

با حل کردن 1 گرم پتاسیم نیترات در 20 میلی لیتر آب و اسیدی کردن آن با 1 میلی لیتر اسید سولفوریک 16 درصد و افرودن محلول تازه ساخته شده و بی رنگ متا فنیلین دی آمین هیدروکلراید  گرما دیده به ان نباید شاهد تغییر رنگ محلول به رنگ زرد و یا قهوه ای باشیم.

پتاسیم نیترات

منبع:

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914