جستجو:

کلسیم هیدروکسید با فرمول شیمیایی Ca(OH)2  و جرم مولکولی 74.11 پودری سفید رنگ است که با نام آهک هیدراته نیز شناخته می شود. این ماده با داشتن pH ای حدود 12 نوعی باز قوی به حساب می آید که کار کردن با آن نیز نیازمند رعایت کردن نکات ایمنی است.

ادامه مطلب...

پتاسیم پرمنگنات

این ماده به صورت بلورهای درخشان بنفش مایل به سیاه است. در 16 قسمت از آب سرد و در 3 قسمت از آب جوش قابل حل است. محلول 1:1000  این ماده در آب  بر روی کاغذ لیتموس اثری نخواهد گذاشت.

ادامه مطلب...

اسید تارتاریک با فرمول مولکولی ( C4H6O6 ) و جرم مولکولی ( 150.086 g/mol ) دارای کریستال هایی چند وجهی بی رنگ و یا به شکل پوسته ای است که بصورت نسبی در آب و الکل قابل انحلال می باشد. تارتاریک اسید در انگورها و تمر هندی یافت می شود و همچنین یک آلفا دی هیدروکسی کربوکسیلیک اسید است.

ادامه مطلب...

بی کربنات سدیم یا سدیم بی کربنات جامدی کریستالی  و پودری با رنگ سفید است که در آب دارای انحلال پذیری می باشد اما در الکل ها قابل حل نیست. محلول آبی این ماده در حضور شناساگر لیتموس حالت بازی به خود می گیرد.

ادامه مطلب...