جستجو:

فیلتراسیون ( Filtration )
در فرآیند تصفیه آب معمولی، فیلتراسیون معمولا به دنبال انعقاد، لخته سازی، و رسوب گذاری می آید(شکل زیر را ببینید). در حال حاضر، فیلتراسیون در سیستم های آب کوچک همیشه استفاده نمی شود. با این حال، الزامات قانونی اخیر تحت قانون تصفیه آب سطحی اضافی موقت سازمان محیط زیست ایالات متحده ممکن است در اکثر سیستم های تامین آب، فیلتر کردن آب ضروری باشد.
تصفیه آب یک فرآیند فیزیکی جداسازی ذرات کلوییدی و معلق از آب بوسیله عبور دادن آب از طریق مواد دانه دانه است. فرآیند فیلتراسیون شامل صاف کردن، ته نشینی، و جذب سطحی است. همچنانکه توده به فیلتر منتقل می شود، فضاهای بین دانه های فیلتر مسدود شده، باز بودن اندازه دانه های فیلتر کاهش یافته و حذف افزایش می یابد.

فیلتراسیون چیست

 

بعضی از مواد صرفا به این دلیل که روی یک دانه ی واسطه اند، ته نشین می شوند. یکی از مهم ترین فرآیندها، جذب سطحی توده روی سطح دانه های فیلتری منحصر بفرد است. این به جمع آوری توده کمک میکند و اندازه ی دهانه ی بین دانه های واسطه ای فیلتر را کاهش می دهد.
علاوه بر حذف کردن لجن، و رسوب، توده، جلبک، کرم حشرات، و هر عنصر بزرگ دیگر، فیلتراسیون همچنین به حذف باکتری ها و پروتوزون هایی مانند Giardia lambia و Cryptosporidium کمک می کند. بعضی از فرآیندهای فیلتراسیون همچنین برای حذف منگنز و آهن استفاده می شوند.