جستجو:

 

 

روش هایی که برای دکلره کردن آب استفاده می شود شامل :

استفاده از مواد شیمیایی ،استفاده از کربن فعال ، و هوادهی  می باشد.

مواد شیمیایی که برای دکلره کردن آب در تصفیه آب و پساب استفاده می شود:

• سولفور دی اکسید

سدیم متا بی سولفیت

• سدیم سولفیت 

• سدیم تیو سولفات 

 با توجه به اینکه سولفور دی اکسید گاز خطرناکی است و به صورت طبیعی سمی است .

عوامل کاهنده ای مثل متا بی سولفیت سدیم Na2S2O5))، به آب اضافه می شوند تا مواد اکسنده ای مثل کلر یا پتاسیم پرمنگنات را خنثی سازد.متا بی سولفیت سدیم در تصفیه آب برای کاهش کلر اضافی به (عنوان اکسنده )استفاده می شود.  اگر چه هم کروم 3+ و هم کروم 6+ در پساب وجود دارد اما کروم با ظرفیت 6 غالب است بر خلاف بسیاری از فلزات سنگین که به راحتی به عنوان هیدروکسیدهای نامحلول با تنظیم pH رسوب می کنند باید همه کروم موجود به کروم 3 تبدیل شوند  بنابراین از این ماده برای کاهش کروم 6 ظرفیتی و تبدیل به کروم 3 ظرفیتی اسنفاده می شود .سپس با تنظیم pH ،کروم 3 به صورت کروم هیدروکسید رسوب کند. از متا بی سولفیت سدیم به عنوان کاهنده استفاده می شود تا کروم 6 به کروم 3 تبدیل شود.به این ترتیب کروم به وسیله متاسولفیت سدیم از فاضلاب و پساب های صنعتی حذف می شود.