جستجو:

 چه مواد شیمیایی  برای حذف فلزات سنگین به کار می روند؟ 

 کربنات سرب و سولفید سرب در آب نامحلول می باشند بنا براین با اضافه نمودن سودا (سدیم کربنات) که یون کربنات آزاد می کند و   سدیم سولفید ترکیب آزاد کننده یون سولفید، یک روش محتمل برای حذف سرب از پساب صنعتی می باشد .

 زیر برخی مواد شیمیایی مورد نیاز برای تصفیه آب را نشان می دهد که هرکدام  برای حذف چه عنصر و یا ترکیباتی از آب استفاده می شود :

 

کاربرد

ماده شیمیایی

فلزات سنگین ،فلوراید،فسفر

سودا(سدیم کربنات)

فلزات سنگین

سدیم سولفید

فلزات سنگین

هیدروژن سولفید

فلزات سنگین

فسفریک اسید

آرسنیک-سولفید

فریک سولفات

آرسنیک-سولفید

فریک کلراید

آرسنیک-فلوراید

آلوم

باریم

سدیم سولفات

فلزات سنگین

کربومات

 

 

 

 

جدول زیر نشان می دهد که فلزات سنگین موجود در پساب با چه روشی و با کمک چه موادشیمیایی حذف  می شوند:

 

 

به وسیله متا بی سولفیت یا ترکیبات سولفیت به کروم سه ظرفیتی تبدیل می شود وسپس در pH 8-9.5 رسوب می کند

    کروم

در pH 10-12 یا با ترکیب سولفیت (با اضافه کردن سدیم سولفیت )،یا به کمک رزین تعویض یونی حذف می شود

     مس

با اکسیداسیون به فرم منگنز دی اکسید توسط مواد اکسنده (پتاسیم پرمنگنات ،اوزون،کلر و..)

    منگنز

رسوب دادن با ترکیبات سولفید در pH بین 5-8 .همچنین به کمک تعویض یونی ،منعقد کننده ها ،و به کمک کربن فعال حذف می شود.

    جیوه

pH 11-12 در بعضی موارد  رنج pH بین 5-10 نتیجه خوبی می دهد رسوب دادن  با کربنات ها و یا سولفید ها ،

    نیکل

با رسوب دادن در pH 11-12 یا با رسوب دادن  به کمک آهن در pH 5.5-8 ،یا توسط آلوم در pH 6 یا بالاتر ،سلنیم با روش رسوب  دادن  یا فیلتراسون قابل حذف است

    سلنیم

به علت با ارزش بودن یون نقره ،از طریق رزین های تعویض یونی از آب جدا می شوند و به دنبال آن یون نقره ریکاوری می شود.

     نقره

رسوب دادن با  ترکیبات فسفات

     روی